Vietnamese Ministry

Bạn được chào đón để thờ phượng với chúng tôi tại am 7:00 hoặc ngôn ngữ 11:00 am dịch vụ Việt Nam.

Xin bấm vào đây để vào trang Web của Giáo Vụ Việt Nam. hoithanhwesleysd.org

 


  Senior Pastor Rev Dr. Cuong                                       Pastor Le
Senior Pastor Rev Dr. Cuong                   Associate Pastor Toan Le